ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze website is eigendom van Het Metaforisch Dierenrijk – Katrijn De Smet

Contactgegevens
Het Metaforisch Dierenrijk
Katrijn De Smet
Gapaardstraat 27
8850 Ardooie (België)
Tel +32 499 38 39 26
E-mail: info@metaforischdierenrijk.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Algemene bepalingen 
Het Metaforisch Dierenrijk wordt in eigen beheer uitgeoefend met als maatschappelijke zetel in Ardooie. Via deze website biedt Het Metaforisch Dierenrijk klanten de mogelijkheid om informatie te verstrekken en het online aankopen van dit product.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (=voorwaarden) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (=klant). Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, d.w.z. dat hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Het Metaforisch Dierenrijk aanvaard zijn.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u een bestelling plaatst, wordt er naar u persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling te kunnen uitvoeren. Zonder deze persoonsgegevens kan de bestelling niet verstuurd of gefactureerd worden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Het Metaforisch Dierenrijk. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, aan Het Metaforisch Dierenrijk (Katrijn De Smet) te Gapaardstraat 27, 8850 Ardooie (België), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Het Metaforisch Dierenrijk, Gapaardstraat 27, 8850 Ardooie (België), info@metaforischdierenrijk.be.

Bewaartermijn van de gegevens
De bewaartermijn van de persoonsgegevens t.b.v. bestellingen, is vanwege belastingverantwoording zeven jaar na de laatst aangebrachte wijziging.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en op grond van de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen vrijgesteld van BTW.
De verzendingskosten worden apart vermeld.

Aanbod 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door Het Metaforisch Dierenrijk worden aangepast of ingetrokken. Het Metaforisch Dierenrijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Online aankopen
Wilt u als klant een bestelling plaatsen via de website van Het Metaforisch Dierenrijk dan selecteert u de gewenste hoeveelheid van het product en voeg je deze toe aan uw online winkelmandje. De klant kan op dit ogenblik in de bestelprocedure op elk moment zijn winkelwagen bijwerken door hoeveelheden toe te voegen of te verwijderen. Onder het winkelmand-totalen kunt u uitrekenen hoeveel verzendingskosten er aan uw bestelling verbonden zijn.

Eénmaal de klant doorgaat naar afrekenen wordt er via een online-formulier de noodzakelijke persoonsgegevens gevraagd. Vervolgens krijgt de klant een overzicht van zijn bestelling met de vraag tot goedkeuring. Eénmaal de bestelling definitief is goedgekeurd, wordt de klant doorverwezen naar de pagina met de verschillende betaalwijzen.

Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via de website van Het Metaforisch Dierenrijk worden geleverd in België en Nederland.

Vanaf januari 2019 zijn de tarieven bij bpost veranderd.
Ze werken opnieuw met Prior-postzegels (levertijd 1 dag) en Non Prior-postzegels (levertijd 1-3 dagen). Om de verzendingskost bij Het Metaforisch Dierenrijk zo laag mogelijk te houden, wordt er gewerkt met een Non Prior-tarief. Wenst u toch een Prior-tarief gelieve dit dan via info@metaforischdierenrijk.be te communiceren.

Het Metaforisch Dierenrijk kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen in de levering die te maken hebben met de leveringspartners en/of eventuele derden van wie Het Metaforisch Dierenrijk zelf afhankelijk is voor het aanbod van de producten in de online shop.

De leveringskosten zijn afhankelijk van bestelde hoeveelheden van het product en wordt duidelijk op voorhand gecommuniceerd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de bestellingen aan de woonplaats van de klant of aan een overeengekomen B-postautomaat of postpunt geleverd na ontvangst van de betaling. De betaling dient binnen de 30 dagen. Als deze termijn wordt overschreden ontvangt u een herinneringsfactuur. Wanneer deze herinneringsfactuur niet in orde wordt gebracht, ontvangt u een onkostennota en wordt uw bestelling geannuleerd.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk bij ontvangst worden gemeld aan Het Metaforisch Dierenrijk.

Eigendomsvoorbehoud 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van Het Metaforisch Dierenrijk.

Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Het Metaforisch Dierenrijk.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Het Metaforisch Dierenrijk via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Het Metaforisch Dierenrijk heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Het Metaforisch Dierenrijk (vertegenwoordigd door Katrijn De Smet) te Gapaardstraat 27, 8850 Ardooie.

De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Het Metaforisch Dierenrijk zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Het Metaforisch Dierenrijk alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Het Metaforisch Dierenrijk op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Het Metaforisch Dierenrijk wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Het Metaforisch Dierenrijk geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Garantie 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Het Metaforisch Dierenrijk en het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan Het Metaforisch Dierenrijk.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Het Metaforisch Dierenrijk zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Klantendienst
Het Metaforisch Dierenrijk is bereikbaar op het telefoonnummer +32 499 38 39 26, via e-mail op info@metaforischdierenrijk.be
of per post op het adres Gapaardstraat 27, 8850 Ardooie (België).
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Sancties voor niet-betaling 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Het Metaforisch Dierenrijk beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Het Metaforisch Dierenrijk zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Gebruik van cookies 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Het Metaforisch Dierenrijk. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Bewijs 
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).